Voor het tweede jaar op rij hebben de Antidiscriminatievoorziening Limburg en de politie uit de eenheid Limburg de cijfers van meldingen en aangiften van discriminatie gebundeld om zo een breder en vollediger beeld te kunnen schetsen. 

 

Uit de 'Monitor Discriminatie 2016 Limburg' blijkt dat van het totaal aantal geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie 61% plaatsvond in de openbare ruimte en in de directe woonomgeving. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in Limburg is het aantal meldingen op deze twee terreinen weliswaar aanzienlijk lager dan bij de politie, maar ten opzichte van 2015 is het aantal registraties van incidenten in de openbare ruimte met 180% gestegen. Het betreft incidenten waarbij burgers met name op grond van godsdienst, ras of seksuele gerichtheid discriminatoir bejegend werden in de openbare ruimte.

 

Geen eenduidig beeld omvang registraties. 

Bij de ADV's steeg het aantal meldingen in 2016 met 8,5%. De landelijke cijfers laten een stijging van 4% zien. Het aantal registraties van discriminatie-incidenten bij de politie is ten opzichte van 2015 gedaald met 28%. Deze daling is in lijn met de landelijke trend. In Limburg is de daling echter sterker dan het landelijk gemiddelde van 20%.

 

Meer geregistreerde discriminatie-incidenten tegen werknemers met een publieke taak

In 2016 zijn er 44 discriminatie-incidenten geregistreerd die gericht waren tegen werknemers met een publieke taak. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 69%. Het overgrote deel van incidenten tegen werknemers met een publieke taak betrof beledigingen van politieagenten.

 

Zwangerschapsdiscriminatie op het werk toegenomen

Het aantal meldingen van ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt vanwege zwangerschap steeg bij de ADV's in Limburg met 50% ten opzichte van 2015. De arbeidsmarkt is één van de meest geregistreerde maatschappelijke terreinen bij de ADV's in Limburg. Ongeveer één op de drie meldingen heeft betrekking op de arbeidsmarkt. De meldingen gaan het vaakst over discriminatie op grond van leeftijd, ras en geslacht. Ongelijke behandeling bij toegang tot de arbeidsmarkt (werving -en selectie) heeft met name betrekking op de discriminatiegrond leeftijd. Een kwart van de meldingen op grond van ras gaat over incidenten op de werkvloer.

 

Lees het hele rapport hier.